VEDTÆGTER, Godkendt den 26. marts 2014

 
Vedtægterne kan også findes i en PDF-udgave HER
 

§ 1. Navn
Klubbens navn er Vejle Svømmeklub TRITON (VST). Hjemsted er Vejle Kommune.

§ 2. Formål

Klubbens formål er at dyrke svømning og fremme interessen for svømmesporten både gennem undervisning, prøver, konkurrence og fællesskab. Det er endvidere klubbens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i klubben

§ 3. Medlemskab af organisationer

Klubben er medlem af Dansk Svømmeunion (herunder eventuelle underafdelinger), Dansk Handicap Idræts-Forbund, DGI og lokale idrætsråd/samvirker og som sådan undergivet disses vedtægter og bestemmelser.

§ 4. Medlemskab af klubben

Enhver, som anerkender svømmeklubbens regler og vedtægter, kan optages som medlem af klubben. Instruktører, trænere, fast ansat personale samt medlemmer af bestyrelsen og stående udvalg er medlemmer af klubben

§4.1 Æresmedlem

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer på baggrund af retningslinier, som bestyrelsen udarbejder. Æresmedlemmer vil typisk være personer, der har ydet et stort frivilligt arbejde for klubben. Som hovedregel foregår udnævnelsen af æresmedlemmer på generalforsamlingen.

§4.2 Passivt medlem

Som passive medlemmer kan optages enhver, som interesserer sig for og støtter klubbens formål. Passive medlemmer modtager og får adgang til samme nyheder som aktive medlemmer. Passive medlemmer er meget velkomne til klubbens sociale arrangementer. Passive medlemmer betaler kontingent én gang om året. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

§4.3 Framelding til svømmehold

Framelding til svømmehold sker automatisk ved sæsonskifte (januar/august). Framelding til et svømmehold midt i en sæson skal ske således, at man giver besked – evt. skriftligt – til sin træner/instruktør herom. Ønsker et medlem at framelde sig et svømmehold midt i en sæson, refunderes kontingentet ikke.

Tilmelder man sig ikke til et ny hold ved sæsonskifte udmeldes man automatisk af klubben.

§4.4 Offentlige udtalelser

Medlemmer bør ikke udtale sig offentligt på klubbens vegne, det være sig til pressen, aviser, radio, TV m.v., uden at dette forudgående er aftalt med bestyrelsen.

§ 5. Udelukkelse og eksklusion

Bestyrelsen kan træffe afgørelse om at udelukke et medlem midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, overtræder klubbens vedtægter, udviser usportslig eller usømmelig optræden eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion kan medlemmet desuden skriftligt gøre krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 6. Kontingent

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet opkræves halvårsvis forud ved tilmelding via klubbens hjemmeside.

Hvis foreningen uforskyldt ikke kan opfylde lovede træningsmuligheder eller undervisning på grund af fx reparation af svømmehal, energikrise eller lignende, er klubben ikke pligtig at tilbagebetale kontingent for den periode, hvor undervisning ikke har kunnet finde sted.

Der er ikke fortrydelsesret i forbindelse med tilmelding, og der tilbagebetales derfor ikke kontingent, såfremt medlemmer af en eller anden årsag ikke ønsker at benytte det tilbud, man har tilmeldt sig.

Instruktører, trænere, fastansat personale samt medlemmer af bestyrelsen og stående udvalg er gratis medlemmer af klubben jf. gældende retningslinier.

§ 7. Hæftelse

Foreningens bestyrelse, klubchef, udvalg og medlemmer hæfter ikke personligt, for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 8. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Senest 3 uger før afholdelse skal der for-varsles på svømmeklubbens hjemmeside www.triton-vejle.dk samt ved mail til samtlige medlemmer af klubben på oplyste aktive mailadresser.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Senest 8 dage før skal dagsorden, med angivelse af indkomne forslag, fremlægges på klubbens hjemmeside www.triton-vejle.dk samt ved mail til samtlige medlemmer af klubben på oplyste aktive mailadresser.

§ 9. Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af generalforsamlingens lovlige indvarsling og afholdelse
3. Valg af referent
4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år.
6. Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år.
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
11. Evt. (herunder kan afstemning ikke finde sted)

§ 10. Generalforsamlingens afvikling i øvrigt

Den af bestyrelsen valgte dirigent må ikke være medlem af bestyrelsen, eller have ledelsesfunktion i klubben.

Generalforsamlingens beslutninger træffes, hvor ikke andet er bestemt, ved simpelt stemmeflertal.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal der på begæring fra et eller flere stemmeberettigede medlemmer, bestyrelsen eller den udpegede dirigent foretages skriftlig afstemning og valg. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Over generalforsamlingens forhandlinger og vedtagelse føres referat. Dirigenten afgør referatets omfang.

Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, som har været medlem af foreningen de sidste 3 måneder før generalforsamlingen.

For medlemmer, som ikke er fyldt 18 år på generalforsamlingsdatoen, kan forældre overtage stemmeretten. Er der flere medlemmer i husstanden under 18 år, har forældrene 1 stemme pr. medlem under 18 år. Der kræves ikke fuldmagt eller personligt fremmøde af personer under 18 år. Der gælder én stemme pr. medlem.

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.


§ 11. Ekstraordinær generalforsamling

Skal indkaldes af bestyrelsen, såfremt der fremsættes skriftlig begæring herom af mindst 25 stemmeberettigede medlemmer. Medlemmernes begæring skal ledsages af oplysninger om det eller de em­ner, der ønskes behandlet.

En, af medlemmerne, begæret generalforsamling skal indkaldes senest 4 uger efter, at begæring herom er fremsat over for bestyrelsen. Om indkaldelse og offentliggørelse af dagsorden gælder reglerne i § 8 og 9.

§ 12. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer: Formand, næstformand, økonomiansvarlig samt yderligere 4 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I lige år er 3 medlemmer på valg og i ulige år er 4 medlemmer på valg. Desuden vælges 2 suppleanter for ét år ad gangen.

Deltidsansatte trænere/instruktører er valgbare, dog må der højst være 2 af disse i bestyrelsen.

Valgte bestyrelsesmedlemmer, såvel som suppleanter, skal på generalforsamlingsdatoen være fyldt 18 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Skulle der derudover opstå vakance, kan bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling supplere sig med et nyt medlem.

§ 13. Om bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen forestår klubbens overordnede ledelse og repræsentation, men klubben tegnes i det daglige af klubchefen eller formanden hver for sig.

Ved salg, pantsætning og/eller køb af fast ejendom tegnes klubben af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal, når mindst 5 medlemmer, her iblandt formand eller næstformand, er til stede. Ved stemmelighed er formandens/næstformandens stemme afgørende.

Der føres referat over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte udvalg til særlige opgaver og kan give enkeltpersoner fuldmagt. Bestyrelsen afgør det enkelte udvalgs sammensætning. Normalt deltager mindst ét bestyrelsesmedlem.

§ 14. Klubchefen

Klubchefens arbejdsopgaver og ansvarsopgaver er beskrevet i en ansættelseskontrakt.

Klubchefen forestår klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i de forhold, der følger af ansættelseskontrakten.

Klubchefen refererer til klubbens bestyrelse og arbejder tæt sammen med denne.

Klubchefen kan overvære bestyrelsesmøderne med taleret, men har ingen stemmeret. Et flertal af bestyrelsen kan udelukke klubchefen fra disse møder eller afstemninger.

§ 15. Regnskab

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Klubchefen udfærdiger inden 10. februar driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december.

Herudfra udfærdiger klubbens økonomiansvarlige en årsrapport til bestyrelsen og revisorerne. Revisorerne skal revidere årsrapporten for det foregående regnskabsår, og aflevere en underskrevet regnskabserklæring til bestyrelsen.

Årsrapporten skal være underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Årsrapporten, forsynet med revisorernes påtegning og bestyrelsens underskrifter, forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Årsrapporten, i underskrevet tilstand, offentliggøres på klubbens hjemmeside www.triton-vejle.dk senest 1 uge før den ordinære generalforsamling.

§ 16. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges revisorer og revisorsuppleant for et år ad gangen.

Revisorerne skal gennemgå årsrapporten og herunder konstatere beholdningernes tilstedeværelse.

Årsrapporten forsynes med påtegning.

Revisorerne har hver for sig, til enhver tid, adgang til at efterse regnskab og kontrollere beholdningerne.

§ 17. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på ordinær generalforsamling, hvis mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og ændringerne vedtages med en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Opnår et ændringsforslag tilslutning fra 2/3 af de afgivne stemmer, men har generalforsamlingen ikke deltagelse af 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel til ny generalforsamling.

Opnår forslaget på den generalforsamling tilslutning fra 2/3 af de afgivne stemmer, er det vedtaget uanset antallet af tilstedeværende medlemmer.

§ 18. Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en, i dette øjemed, særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig, såfremt halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Forslaget er kun vedtaget, såfremt 5/6 af de stemmeberettigede stemmer for. Vedtages forslaget med den nævnte majoritet, uden at generalforsamlingen er beslutningsdygtig på grund af manglende deltagelse, indkalder bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel til ny generalforsamling.

Opnår forslaget på denne generalforsamling 5/6 af de afgivne stemmer, er dette vedtaget uanset antallet af tilstedeværende medlemmer.

I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens formue Dansk Svømmeunion

Klubbens arkivalier deponeres i Vejle Stadsarkiv.