Historie

"Vejle Svømmeklub" og "Vejle Triton"

I Vejle blev "Vejle Svømmeklub" (VS) stiftet på et møde den 26. september 1926. Mødet var indkaldt af lærer A.F. Gundelach. I SIV´s jubilæumsskrift fra 1946 er der en lille halvsides artikel om hver af de klubber, der var tilsluttet SIV på dette tidspunkt.
 
Teksten er sandsynligvis skrevet af de enkelte klubber selv (formændene). VS bruger pladsen til at fortælle, hvem der havde været formænd i tiden 1926-46. Desuden berettes hvor mange mesterskaber, man har hentet hjem (16 jyske), og det fortælles at "herudover ejer klubben et utal af finalepladser og pokaler." Til sidst udtrykkes et lille suk: " Vejle Svømmeklub store ønske er stadig en svømmehal i Vejle By." Der er altså ingen tvivl om, at der i VS lægges stor vægt på konkurrencen og resultaterne.
 
I 1937 kom endnu en svømmeklub til i Vejle. Det skete den 18. Marts, da "Vejle Triton" dannedes med Sneker Viggo Nielsen som formand. Dannelsen skete, da ca. 40 utilfredse svømmere brød ud fra "Vejle Svømmeklub" og dannede den nye klub.

 

I SIV´s jubilæumsskrift kan "Vejle Triton" (VT) fortælle, at "formælet er at oplære medlemmerne i svømning, livredning og udspring og derved skabe en sund, initiativrig og målbevidst ungdom, der ved, hvad et godt kammeratskab er værd." Desuden kan klubben berette, at man har vundet 4 jyske mesterskaber, 3 af disse i udspring fra 3 meter vippen. Også VT ville i 1946 meget gerne have en svømmehal: " Et stort ønske er det at få en svømmehal her i byen."

At disse korte beretninger kan det se ud som om VS lagde mere vægt på konkurrencen og resultaterne, mens VT lige så meget betonede livredning og kammeratskab. Antallet af mesterskaber til de to klubber kunne tyde på dette. Det kunne være dette bruddet i 1937 handlede om. Udbryderne har måske følt at kammeratskabet og samværet kom i klemme i konkurrencen og jagten på mesterskaber og pokaler. Et argument for dette er, at man i VT´s formålsparagraf udtrykkeligt fortæller, at man vil lægge vægt på godt kammeratskab.

Der eksisterede altså to svømmeklubber i Vejle i løbet af sidste del af 1930érne og langt op i 1940érne. Der er imidlertid en del, der tyder på, at Vejle ikke er stor nok til at rumme to svømmeklubber. Meget tyder da også på, at de to klubber har forsøgt at nærme sig hinanden inden den endelige sammenslutning i 1947.
 
I det følgende skal historien om denne sammenslutning og dermed dannelsen af "Vejle Svømmeklub Triton" berettes.
 

Tilnærmelser og forhandlinger mellem Vejles to svømmeklubber.

Som nævnt skete der forskellige tilnærmelser mellem de to svømmeklubber. Bl.a. havde man indimellem et vist samarbejde.
I januar 1944 besluttede man på et bestyrelsesmøde i VS at "klubben skal søge aftale med "Triton" angående lodseddelsalg i 1944" dette lodseddelsalg bliver i juli lagt i faste rammer.

Den 30. Juli skal der afholdes et svømmestævne i Vejle. I den anledning holdes der den 18. Juli et møde i forsamlingsbygningen mellem VS og VT, hvor de nærmere rammer omkring stævnet skal fastlægges. Det bliver besluttet, at formændene for begge klubber skal være stævneledere. Denne beslutning bliver taget efter nogen diskussion, som det hedder i VS´s forhandlingsprotokol. Man har altså helt klart ikke evnet at blive enige om en stævneleder.
 
I 1946 kom det til direkte forhandlinger om en sammenslutning mellem VS og VT. På VS´s generalforsamling den 9. april 1946 behandler man dette spørgsmål. Man vedtog at generalforsamlingen skal sende en skrivelse til VT.
Også på VT´s generalforsamling diskuteres spørgsmålet. Som svar på VS´ skrivelse sender VT resultatet af deres overvejelser til VS´ bestyrelse.
 
VT kan gå med til en sammenslutning på betingelse af " 1. Klubbens navn forbliver Vejle Triton, 2. Stiftelsesdagen fortsat er 18. Marts 1937, 3. Bestyrelsen sammensættes af 2 medl. Fra VS + 4 medl. Fra Triton + 1 formand (Viggo Nielsen) (formand for Triton) og endelig 4. Lovene revideres og samarbejdes i overensstemmelse med ovenstående."
 
 Dette er - naturligvis - ret så uforsonlige krav, der reelt ikke handler om et samarbejde, men vil betyde en indmeldelse af VS i VT. VS kan da heller ikke gå ind på kravene, som de er stillet af VT. Det hedder fra VS (den 15. April 1946), at "man kan gå med til sammenslutningen, dog må man forlange, at navnet forbliver "Vejle Svømmeklub" og stiftelsesdagen den 26. September, da "Vejle Svømmeklub" jo er den ældste. "VS kan om nødvendig gå med til, at navnet bliver "Vejle Svømmeklub Triton". Videre hedder det hos VS " Da modsætningsforholdene bunder så dybt og ingen, af klubberne så sig i stand til at bøje sig, blev sammenslutningen ikke til noget, og "Vejle Svømmeklub" fortsætter som selvstændig klub og parat, som altid, på god sportslig vis at forsvare sin ære.
 
Det er tydeligvis ingen prestigen, der står på spil, og som i 1946 forhindrede en sammenslutning. Det ser ikke ud til, at der var nogle praktiske problemer, der forhindrede at VS og VT fandt sammen. Det er navn og stiftelsesdag, der skiller. Men dette punkt er tilsyneladende også så afgørende, at tilnærmelserne strandede her.
 

Dannelsen af "Vejle Svømmeklub Triton"

I 1947 skulle der afholdes sportsdage på havnen. I den anledning blev der den 4. Juni holdt møde mellem de forskellige havneklubber. På dette møde blev repræsentanterne fra de to svømmeklubber enige om at afholde et møde på Lyon mellem bestyrelserne fra de to klubber, "for at drøfte de nærmere enkeltheder".
 
Mødet på Lyon - et konditori på Nørretorv - blev holdt den 6. Juni. Formelt var sammenkomsten for at drøfte de forskellige arrangementer på havnen, der skulle foregå den 21. Juli. Men reelt har mødet givetvis været for endnu engang at drøfte en sammenslutning. Denne gang med større alvor bag, idet man mødtes personligt og ikke blot nøjedes med at udveksle krav pr. brev. Det hedder i referatet: "Desuden kom man ind på emnet sammenslutning af VT og VS og heri var de to klubbers bestyrelser enige om at gøre et stort arbejde for denne sag og mødes på halvvejen med de forskellige krav, der blev stillet sidste år.
 
Stiftelsesdag 26/9 1926
Navn: Vejle Svømmeklub Triton

 

Man ville herefter indkalde til ekstraordinær generalforsamling for begge klubber samme tid og sted. Disse ting blev enstemmigt vedtaget af de to bestyrelser.

Den ekstraordinære generalforsamling for begge klubber blev afholdt i Bygningen den 17. Juni 1947.Hos VS udtalte formanden Heine Ib, at da VS var den lille klub, måtte den give lidt efter for den store klub. Dette synspunkt var der langt fra enighed om blandt alle medlemmer. Der udviklede sig derfor en længere diskussion. Herefter blev man enig om sammenslutning på betingelse af, at klubben skulle hedde Vejle Svømmeklub Triton eller et helt nyt navn, og at stiftelsesdagen være den 26/9 1926 eller 18/6 1947.
 
Da dette var klarlagt, mødtes de to klubber for at diskutere sammenlæggelsen. I referatet berettes: "Efter kraftige diskussioner mellem de to klubber, der næsten udviklede sig, så man skulle tro det var en hel børnehave, blev man enige om at gå over til afstemning om klubbens navn (de stemmeberettigede skulle være fyldt 16 år) og 25 stemte for navnet Vejle Svømmeklub Triton og 20 for Vejle Triton. Klubben kom altså til at hedde Vejle Svømmeklub Triton og stiftelsesdagen blev bestemt til den 18. Juni 1947.
 
Desuden blev det besluttet, at der den 26/9-1951 skulle afholdes en stor fest for svømning i Vejle, Endelig blev det bestemt, at der skulle være tre medlemmer fra hver klub i bestyrelsen, bestyrelsen skulle revidere de gamle love og der skulle afholdes en ny generalforsamling i løbet af 8 dage. Med disse beslutninger om sammenslutningen mellem "Vejle Svømmeklub" og "Vejle Triton" dannedes "Vejle Svømmeklub Triton". Den nye generalforsamling blev afholdt den 1. juli 1947. Her blev love vedtaget, tilsyneladende glat og roligt. I referatet fra generalforsamlingen hedder det, at "generalforsamlingen var meget dårligt besøgt." Referatet er da også særdeles sparsomt. Der har givetvis ikke foregået noget særligt.