Dagsorden til generalforsamling i Vejle Svømmeklub

onsdag d. 2. juni. 2021 kl. 19.00 på Campus Vejle.

BEMÆRK! Der er krav om gyldigt coronapas ved deltagelse i generalforsamlingen.

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Bestyrelsens beretning

4. Regnskabsaflæggelse - til godkendelse

5. Fremlæggelse af budget - til orientering

6. Behandling af indkomne forslag

a) Der er indkommet et forslag om at der til vedtægterne tilføjelse af mulighed for at generalforsamlingen kan afholdes elektronisk hvis der er restriktioner for forsamling der gør at den ikke kan gennemføres med fysisk fremmøde. (Se bilag til dagsordenen)

7. Valg af bestyrelse: Der skal vælges til fire pladser for to år

Der er på nuværende tidspunkt indkommet tilsagn om opstilling fra:

Ivan Kristian Pedersen

Morten Stanbury

Lars Thoustrup Andersen (Genopstiller)

Bestyrelsesmedlemmer der ikke er på valg er:

Marianne Madsen, Henrik Kjeldsmark og Louise Schwartz.

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

10. Eventuelt

Mvh. Bestyrelsen, Vejle Svømmeklub